لینگووی برای تقویت زبان افراد با سطح متوسط، مقالات، آموزشهای صوتی و ویدئویی را در موضوعات متنوع و با توضیحات جامع قرار داده است.